ინსტიტუტის დღე

9 ივნისი, 2015 წელი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა  და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის დღე

დღის წესრიგი:

1. წლის უმნიშვნელოვანესი მოვლენები ივნისიდან ივნისამდე

2. ახალი წიგნები – ლაკონური პრეზენტაციები (ნაშრომთა ავტორები, მთარგმნელები, რედაქტორები)

3. ჟურნალ "ფაზისის" ვებ-გვერდის პრეზენტაცია

4. GRATULATIONES  ET  PRAEMIA

დასაწყისი: 18.00 საათი, მისამართი: თსუ VIII კორპუსი (ილია ჭავჭავაძის გამზ. 13), სააქტო დარბაზი

4 პროფ. რისმაგ გორდეზიანი 1