სტუდენტთა 76-ე საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია

ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 140 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა 76-ე საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია. მონაცემების გაგზავნის ბოლო ვადაა 17 ივნისი. თეზისები გამოაგზავნეთ შემდეგ ელექტორნულ მისამართზე: greekstudies@tsu.ge
განაცხადის ფორმა:
მომხსენებლის სახელი, გვარი;
სასწავლო სტატუსი;
მასამართი, ტელეფონი (მობილური), ელ-ფოსტის მისამართი;
მოხსენების სათაური;
მეცნიერ-ხელმძღვანელის სახელი, გვარი, აკადემიური სტატუსი;
თეზისების გაფორმების წესი:
ფონტი: Sylfaen
ფონტის ზომა: 12
ინტერვალი 1,5
მოცულობა: მაქსიმუმ 250 სიტყვა

https://www.tsu.ge/ge/juridical/orders/wLkAIIgqpkHfzs_yz/?p=1