რისმაგ გორდეზიანი – ჰომეროსი და თანამედროვე მკითხველი (I ნაწილი)

რისმაგ გორდეზიანი – ჰომეროსი და თანამედროვე მკითხველი (Iნაწილი)

პროფესორ რისმაგ გორდეზიანის მოხსენება კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის 2010 წლის გაზაფხულის სემესტრის საჯარო ლექციების ციკლიდან