მიხეილ ქურდიანი – ბასკური ენის ადგილი იბერიულ-კავკასიურ ენების ოჯახში (I ნაწილი)

მიხეილ ქურდიანი – (Iნაწილი)

მიხეილ ქურდიანი – (IIნაწილი)

მიხეილ ქურდიანი – (IV ნაწილი)

მიხეილ ქურდიანი – (V ნაწილი)

მიხეილ ქურდიანი – (Vნაწილი)

მიხეილ ქურდიანი – (VIნაწილი)