სტუდენტების მიერ გადაღებული ფილმი პროფესორ რისმაგ გორდეზიანის შესახებ