სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია

2015 წლის 13 ივნისს თსუ კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტში ტარდება სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია. დეტალური ინფორმაცია კონფერენციის თაობაზე იხილეთ ბმულზე – "კონფერენცია-2015"

კონფერენცია-2015

 

ინსტიტუტის დღე

9 ივნისი, 2015 წელი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა  და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის დღე

დღის წესრიგი:

1. წლის უმნიშვნელოვანესი მოვლენები ივნისიდან ივნისამდე

2. ახალი წიგნები – ლაკონური პრეზენტაციები (ნაშრომთა ავტორები, მთარგმნელები, რედაქტორები)

3. ჟურნალ "ფაზისის" ვებ-გვერდის პრეზენტაცია

4. GRATULATIONES  ET  PRAEMIA

დასაწყისი: 18.00 საათი, მისამართი: თსუ VIII კორპუსი (ილია ჭავჭავაძის გამზ. 13), სააქტო დარბაზი

4 პროფ. რისმაგ გორდეზიანი 1

The Day of Institute

9 June, 2015

The day of Institute of Classical, Byzantine and Modern Greek Studies, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Time-table of the Day:

1. The most important events of the year, from June to June

2. The New Books – short presentations (Authors, Translators and Editors)

3. The presentation of WEB-SITE of the scientific journal "PHASIS"

4. GRATULATIONS  ET  PRAEMIA

Address: TSU, VIII build. (Ilia Chavchavadze Ave., 13) Event Hall, 18:00

risss