გ ი წ ვ ე ვ თ ე რ თ ო ბ ლ ი ვ ს ე მ ი ნ ა რ ზ ე: „ნების გაგება ეკლესიის მამათა ფილოსოფიაში“

ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქრისტიანული
აღმოსავლეთის კვლევების ცენტრი და კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა
 
და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის ბიზანტინისტიკის კათედრა
 
გ ი წ ვ ე ვ თ
ე რ თ ო ბ ლ ი ვ    ს ე მ ი ნ ა რ ზ ე
 
თეო კობუში, ბონის უნივერსიტეტის ემერიტუსი პროფესორი
„ნების გაგება ეკლესიის მამათა  ფილოსოფიაში“
(Der Begriff des Willens in der  Philosophie der Kirchenväter)
 
უზრუნველყოფილი იქნება სინქრონული თარგმანი ქართულ ენაზე
სემინარი შედგება 3 დეკემბერს, 17 სთ-ზე, თსუ I კორპუსის 202-ე აუდიტორიაში