დოქტორანტის მეორე კოლოკვიუმი

დოქტორანტის მეორე კოლოკვიუმი

დოქტორანტი: ნინო დიანოსაშვილი

მიმართულება: კლასიკური ფილოლოგია და სიძველეთმცოდნეობა

სათაური: "შეშლილობის ფენომენი ევრიპიდეს ტრაგედიებში"

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ქეთევან ნადარეიშვილი

რეცენზენტი: ასოც. პროფ. მანანა ფხაკაძე

კოლოკვიუმის ჩატარების დრო/ადგილი:

2016 წლის 19 მაისი, 16 საათი, თსუ VIII კორპ. 221-ე აუდიტორია.

არქივი