ცხადდება სტატიების მიღება პერიოდული კრებულისათვის „მ ნ ე მ ო ს ი ნ ე”

ცხადდება სტატიების მიღება პერიოდული კრებულისათვის

„მ ნ ე მ ო ს ი ნ ე"

(სტუდენტთა შრომები ელინოლოგიასა და ლათინისტიკაში)

 

 სტატიების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2021 წლის 10 მაისი

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის პერიოდულ კრებულში – „მნემოსინე" იბეჭდება სტუდენტთა სამეცნიერო შრომები კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის დარგებში, ასევე – თარგმანები ძველი ბერძნული, ლათინური და ახალი ბერძნული ენებიდან.

 

სამეცნიერო შრომები სარედაქციო კოლეგიის მიერ შეირჩევა სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებზე წარმოდგენილი მოხსენებებიდან. იბეჭდება აგრეთვე პროფესორ-მასწავლებლებთან თანამშრომლობით შესრულებული სტუდენტთა გამოკვლევებიც.  თარგამანები მიიღება დარგის სპეციალისტთა წარდგინებით.

 

სტატიას თან უნდა ერთვოდეს ხელმძღვანელის წერილობითი რეკომენდაცია და უნდა წარმოადგენდეს ორიგინალურ გამოკვლევას, რომელიც ბეჭდური ან ელექტრონული სახით არ გამოქვეყნებულა.

 

სტატიების გაგზავნა შესასძლებელია შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:  mnemosyne@tsu.ge

 

 

 

სტატიის გაფორმების წესი:

 

პუბლიკაციის ენა – ქართული ან ინგლისური

I გვერდი- ავტორის (ავტორების) სახელი, გვარი, სტატუსი, საკონტაქტო მონაცემები

                     საკვანძო სიტყვები (3-5)

                     აბსტრაქტი ( ინგლისურად) – 100-250 სიტყვა

II გვერდი- სტატიის სათაური

 

შრიფტის ზომა- 11

ფურცლის ზომა- A4

მინდორი- ზევით-ქვევით -2 სმ; გვერდებზე- 2,5 სმ

დაშორება სტრიქონებს შორის- 1,5 სმ

ფონტი- Sylfaen (ქართულისთვის და სხვა ენებისთვის)

               Unicode (ბერძნულისთვის)

      

გვერდები – ინომრება გვერდის  მარჯვენა ზედა კუთხეში

შენიშვნები უნდა განთავსდეს სქოლიოებში (შრიფტის ზომა 10)

ბიბლიოგრაფია – ანბანურ რიგზე, ქრონოლოგიურად, სტატიის ბოლოს.

ციტირების სტილი:

ანტიკური ხანის ავტორთა ციტირება:

ავტორების სახელთა და ნაწარმოებების  სახელწოდებათა შემოკლებების წესი  ემყარება გამოცემას:  Greek-English Lexicon. 1996. Compiled by Henry George Liddell and Robert Scott (LSJ). Oxford:Oxford University Press.

http://www.stoa.org/abbreviations.html

მაგალითები:

Eur. Supp. 187-90.

Thuc. 1.80.2.

Arist. Poet. 1452a15-1453b10.

Ar. Ran. 435-37.

Il.  6.354-58.

ბიბლიოგრაფია (ბ)  და სქოლიოები (ს):

ნიმუშები

წიგნი

ა) ერთი ავტორი

(ბ) გორდეზიანი, რისმაგ. 1988. ბერძნული ცივილიზაცია. ნაკვეთი I. თბილისი: მერანი.

Braund, David. 1994. Georgia in Antiquity. A History of Colchis and Transcaucasian Iberia 550 BC-AD 562. Oxford: Clarendon Press.

(ს) გორდეზიანი 1988, 59-60.

Braund 1994, 115-16.

 

ბ) ორი ან მეტი ავტორი

(ბ) ტონია, ნანა და ქეთი ნადარეიშვილი. 2003. პენელოპე. ანტიკური სამყაროს ქალთა პორტრეტები. თბილისი: ლოგოსი.

Payne, Blanche, Geitel Winakor and Jane Farrell-Beck. 1992. The History of Costume: From the Ancient Mesopotamians Through the Twentieth Century. New York: Harper Collins.

(ს) ტონია და ნადარეიშვილი 2003, 23-28.

Payne, Winakor and Farrell-Beck 1992, 455-59.

 გ) რედაქტორი

 

(ბ) გორდეზიანი, რისმაგ და  ნანა ტონია, რედ. 2007. ანტიკური ლიტერატურა. თბილისი: ლოგოსი.

 

 Pabel, Hilmar M. and Mark Vessey, eds. 2002. Holy Scripture Speaks: The Production and Reception of Erasmus’ Paraphrases on the New Testament. Toronto: University of Toronto Press.

(ს) გორდეზიანი და ტონია  2007, 213-14.

 Pabel and Vessey 2002, 175-80.

 სტატია

ა)  პერიოდულ გამოცემაში

 

(ბ) ბეზარაშვილი, ქეთევან. 2005. „იოანე პატრიწის ე. წ. ბოლოსიტყვაობის ზოგიერთი ადგილის გაგებისათვის: „მეარისტოტელურა.“ ლოგოსი. წელიწდეული ელინოლოგიასა და ლათინისტიკაში  3: 17-43.

Price, Simon. 2012. “Religious Mobility in the Roman Empire.” Journal of Roman Studies 102: 1-19.

(ს) ბეზარაშვილი 2005, 10-13.

Price 2012, 5-12.

ბ)  სტატიათა კრებულში

 (ბ) ალექსიძე, ზაზა. 2000. “ლუვრი, სინას მთა, ნაზარეთი.“ ΜΝΗΜΗ.  ალექსანდრე ალექსიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კრებული. რედ. რისმაგ გორდეზიანი, 10-24. თბილისი: ლოგოსი.

 

Louth, Andrew. 2009. “The Reception of Dionysius in the Byzantine World: Maximus to Palamas.” In Re-Thinking Dionysius the Areopagite, edited by Sarah Coakley and Charles M. Stang, 55-69. Oxford: Wiley-Blackwell.

(ს) ალექსიძე 2000, 15.

 

 Louth 2009, 63.

გ) კონფერენციის მასალებში

 (ბ) მჭედლიძე, მაგდა. 2011. „ღვთაებრივი მრისხანება და ეშმაკეული რისხვა“. მითოსური აზროვნება, ფოლკლორი და ლიტერატურული დისკურსი. ევროპული და კავკასიური გამოცდილება. ვაჟა-ფშაველას დაბადებიდან 150-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი V საერთაშორისო სიმპოზიუმის – ლიტერატურათმცოდნების თანამედროვე პრობლემები- მასალები. ნაწილი II: 427-39. თბილისი :ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა.

 Oettinger, Norbert. 2008. “The Seer Mopsos (Muksas) as a Historical Figure.” In Anatolian Interfaces.Hittites, Greeks and their Neighbours. Proceedings of an International Conference on Cross-Cultural Interaction, edited by Billie Jean Collins, Mary R. Bachvarova and Ian Rutherford, 63-66. Oxford: Oxbow Books.

(ს) მჭედლიძე 2011, 430-31.

 Oettinger 2008, 65.

დისერტაცია

 (ბ) Marthaler, Berard Lawrence. 1968. “Two Studies in the Greek Imperial Coinage of Asia Minor.” PhD diss., University of Minnesota.

(ს) Marthaler 1968, 55.

წიგნის მიმოხილვა

 (ბ) Crawford, Michael . 1989. Rev. of A.M. Burnett, Coinage in the Roman World. In Numismatic Chronicle 149, 244-45.

(ს) Crawford 1989, 244.

ელექტრონული მასალა

(ბ) Mitchell, William J. City of Bits: Space, Place, and the Infobahn [book on- line]. Cambridge, MA: MIT Press, 1995, accessed 29 September 1995;

 http://www-mitpressmit.edu:80/City_of_Bits/Pulling_Glass/ index.html; Internet.

 (ს) Mitchell 1995.

არქივი